diag_norcpm:

norcpm_ana_noresm2 (temperature)


TaiCPM and ERA5 T2m

Tsfccontact: pgchiu (Ping-Gin.Chiu_at_uib.no)