NorESM SST correlation

norcpm2a_tro10Atl5m_ng2l1dA sst correlation plots
Period is 1980 to 2020

NorCPM SST nudging

norcpm2a_tro10Atl5m_ng2l1dA and AMIP sst correlation

contact: pgchiu (Ping-Gin.Chiu_at_uib.no)