NorESM SST correlation

norcpm1_tro10Atl5m_ng2l1dA_19800101 sst correlation plots
Period is 2000 to 2020

NorCPM SST nudging

norcpm1_tro10Atl5m_ng2l1dA_19800101 and AMIP sst correlation

contact: pgchiu (Ping-Gin.Chiu_at_uib.no)