NorCPM SLP plots

norcpm1_assim-i1_19800115 ensemble SLP plots

NorCPM SST and HadISST time series

norcpm1_assim-i1_19800115 ensemble SST and HadISST time series

NorCPM nudge time series

NorCPM norcpm1_assim-i1_19800115 nudge

NorCPM and ERA5 T2m

norcpm1_assim-i1_19800115 and ERA5 T2m

NorCPM and ERA5 Z 200hPa

norcpm1_assim-i1_19800115 and ERA5 Z200

NorCPM ice plots

norcpm1_assim-i1_19800115 ensemble ice plots

contact: pgchiu (Ping-Gin.Chiu_at_uib.no)